• »

XXXIX Sesja Rady Gminy TymbarkCzwartek, 28 czerwca 2018

Serdecznie zapraszam na XXXIX Sesję Rady Gminy Tymbark, która  odbędzie  się w  dniu  28 czerwca  2018 r.  (czwartek)  o godz. 1500  w   sali  konferencyjnej  Urzędu   Gminy w Tymbarku.

Porządek XXXIX Sesji Rady Gminy:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie zmian zgłoszonych do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu  z XXXVIII Sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy Tymbark z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Tymbark wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Tymbark za 2017 rok.
 1. rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Tymbark za 2017 rok,
 2. rozpatrzenie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tymbark za 2017 rok,
 3. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tymbark za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminnego,
 4. przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Gminy do sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Tymbark za 2017 rok.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Tymbark z tytułu wykonania budżetu Gminy Tymbark za rok 2017.
 1. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tymbark w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Tymbark z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok,
 2. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tymbark w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Tymbark z tytułu wykonania budżetu Gminy Tymbark za 2017 rok.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego pobytu dzieci w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tymbark oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tymbark.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Tymbark miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Tymbark.
 5. Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tymbarku za rok 2017.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wystąpienia zaproszonych gości.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad XXXIX Sesji Rady Gminy.

Przewodnicząca Rady

  /-/ Zofia Jeż

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark