• »

XXXIX Sesja Rady Gminy TymbarkPiątek, 29 czerwca 2018

Wczoraj, 28 czerwca, odbyła się XXXIX Sesja Rady Gminy Tymbark, w której udział wzięło 11 Radnych. Najważniejszym punktem czwartkowego posiedzenia było podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Tymbark za realizację budżetu w 2017 roku.

Po otwarciu sesji i stwierdzeniu prawomocności obrad, sesję poszerzono o jeden punkt – podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta, w związku ze zmianą przepisów. Następnie przystąpiono do głosowania za przyjęciem protokołu z XXXVIII Sesji Rady Gminy.

Kolejnym punktem sesji były interpelacje i zapytania Radnych, a później sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. Następnie przystąpiono do głosowania nad projektami uchwał w sprawie:

  • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Tymbark wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Tymbark za 2017 rok; uchwała została podjęła 9 głosami „za” , przy 2 „wstrzymujących się”. 
  • udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Tymbark z tytułu wykonania budżetu Gminy Tymbark za rok 2017; głosowanie nad uchwałą poprzedziło odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tymbark w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Tymbark z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok (Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium został przyjęty przez Komisję Rewizyjną dwoma głosami „za”, przy trzech „wstrzymujących”) oraz przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tymbark w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Tymbark z tytułu wykonania budżetu Gminy Tymbark za 2017 rok (izba wydała  pozytywną opinię); na temat wykonania budżetu wypowiedział się także Wójt Paweł Ptaszek, który podkreślił, że jego wykonanie jest porównywalne do lat ubiegłych, jeśli chodzi o wydatki majątkowe co trzecia zainwestowana złotówka pochodziła ze źródeł zewnętrznych; wśród najważniejszych ubiegłorocznych inwestycji wymienił:  modernizację drogi GS-Maspex, termomodernizację budynku SP w Tymbarku wraz z fotowoltaiką, modernizację drogi Jakubówka w Podłopieniu, wykonanie ogrodzenia szkoły w Piekiełku; Wójt złożył też podziękowania Radnym na współpracę, urzędnikom, w tym przede wszystkim Pani Skarbnik i Pani Sekretarz oraz kierownikom jednostek organizacyjnych za realizację zadań zgodnie z przyjętym budżetem; za udzieleniem absolutorium było 6 Radnych, wstrzymało się 5 - formalny wymóg przyjęcia uchwały absolutoryjnej to osiem głosów „za” (większość radnych, nie większość obecnych radnych), czyli uchwała w sprawie udzielenia absolutorium nie została przyjęta;
  • ustalenia czasu bezpłatnego pobytu dzieci w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tymbark oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego;
  • zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tymbark;
  • ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Tymbark miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;
  • w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Tymbark;
  • ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Tymbark.

Na koniec Wójt odpowiedział na zapytania Radnych.

VIDEO

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark