• » Informujemy, że od dnia 8 czerwca br. Urząd Gminy w Tymbarku przywraca pełną bezpośrednią obsługę klientów. Urząd jest czynny w dotychczasowych godzinach pracy przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi. Każda osoba wchodząca do budynku będzie musiała dokonać obowiązkowej dezynfekcji rąk i posiadać środki ochrony osobistej w postaci maseczki, szalika bądź chusty. Na korytarzach bardzo prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości 2 metrów.

XI Sesja Rady GminyWtorek, 22 października 2019

Serdecznie zapraszam na XI Sesję Rady Gminy Tymbark, która odbędzie się w dniu 30 października 2019 r. (środa) o godz. 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Tymbarku.

Porządek XI Sesji Rady Gminy:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie zmian zgłoszonych do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z IX i X Sesji Rady Gminy.
 4. Wystąpienie osób zaproszonych.
 5. Interpelacje i zapytania Radnych.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy Tymbark z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Przedstawienie opinii Komisji do projektów uchwał objętych porządkiem obrad.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tymbark.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu konsultacji społecznych rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zgodny na umorzenie udziałów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tymbarku Spółka z o.o. z siedzibą w Podłopieniu.
 15. Wybór ławnika na kadencję 2020-2023 do Sądu Rejonowego w Limanowej
 • przedstawienie przez Zespół do spraw wyboru ławników opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Limanowej,
 • powołanie Komisji Skrutacyjnej,
 • ustalenie przez radę gminy sposobu głosowania,
 • przeprowadzenie głosowania tajnego w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Limanowej, ustalenie wyników głosowania, przedstawienie protokołu głosowania,
 • przedstawienie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Limanowej.
 1. Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego Gminy Tymbark.
 3. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 4. Wolne wnioski.
 5. Zakończenie obrad XI Sesji Rady Gminy.

/-/ Stanisława Urbańska
Przewodnicząca Rady Gminy

 

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark