• » Informujemy, że od dnia 8 czerwca br. Urząd Gminy w Tymbarku przywraca pełną bezpośrednią obsługę klientów. Urząd jest czynny w dotychczasowych godzinach pracy przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi. Każda osoba wchodząca do budynku będzie musiała dokonać obowiązkowej dezynfekcji rąk i posiadać środki ochrony osobistej w postaci maseczki, szalika bądź chusty. Na korytarzach bardzo prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości 2 metrów.

Relacja z XI Sesji Rady GminyCzwartek, 31 października 2019

Wczoraj, 30 października w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Tymbarku, odbyła się XI Sesja Rady Gminy Tymbark, w której udział wzięło 11 Radnych. Po otwarciu sesji i stwierdzeniu prawomocności obrad, rozpatrzono zmiany zgłoszone do porządku obrad oraz przyjęto protokół z X Sesji Rady Gminy. Później Wójt przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej, w którym m.in. omówił stan realizacji inwestycji gminnych oraz odbyte spotkania. Następnie Radni przystąpili do procedowania uchwał:

  • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok, uchwałą m.in. zmniejszono dochody budżetu - w kwocie 411 619 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2 386,00 zł oraz zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 414 005 zł; zmniejszono wydatki budżetu o kwotę 414 619 zł, w tym zwiększono wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę 185 672 zł, zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 597 291 zł,
  • w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tymbark przyjętej Uchwałą Nr III/16/2018 Rady Gminy Tymbark z dnia 20 grudnia 2018 roku, zmiany wynikają z potrzeb dostosowania planu dochodów i wydatków gminy do wielkości wynikających ze zmian w budżecie gminy,
  • w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych; Rada Gminy określa wysokość stawek podatku od środków transportowych; zgodnie z ustawą górne granice stawek kwotowych określa Minister Finansów w Obwieszczeniu, a określone stawki podlegają corocznej waloryzacji o wskaźnik inflacji; w Gminie Tymbark ostatnia zmiana stawek miała miejsce w 2013 r., w związku z czym podjęto uchwałę o zwiększeniu o 3% stawek podatku od środków transportowych;
  • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości; zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego; wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2019 r. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wyniósł 101,8 ( wzrost cen o 1,8%);
  • w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości; w podjętej uchwałę uaktualniono podstawę prawną;
  • w sprawie wprowadzenia regulaminu konsultacji społecznych rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi; uchwała określiła regulamin konsultacji społecznych rocznych, ich przedmiot oraz formę, a także zadania i obowiązki Gminy z tym związane;
  • w sprawie wyboru ławnika na kadencję od 2020 r. do 2023 r.; Prezes Sądu Okręgowego w Nowym Sączu pismem z dnia 26 kwietnia 2019 roku poinformował, że liczba ławników wybieranych przez Gminę Tymbark wynosi 1; w terminie zgłaszania kandydatów na ławnika do tut. Urzędu wpłynęło tylko jedno zgłoszenie – Pani Ireny Wilczek-Sowa, która w wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania wybrana została na ławnika do Sądu Rejonowego w Limanowej;
  • w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark; zmiana wynika z wniosku właścicieli działek zainteresowanych zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark, obecne przeznaczenie w/w działek w planie miejscowym nie pozwoliło na realizację przedsięwzięć zgodnych z zamierzeniami wnioskodawców;
  • w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark, zmiana jest spowodowana prośbą Starosty Limanowskiego o możliwość korekty zapisu przy zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark w zakresie doprecyzowania odległości w jakich należy uzgadniać projektowe obiekty budowlane w stosunku do sieci uzbrojenia terenu zlokalizowanych na działkach budowlanych.

Wszystkie uchwały przyjęte zostały większością głosów. Zapraszamy do śledzenia sesji Rady Gminy Tymbark online: tymbark.sesja.pl

 

 

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark