• » Informujemy, że od dnia 8 czerwca br. Urząd Gminy w Tymbarku przywraca pełną bezpośrednią obsługę klientów. Urząd jest czynny w dotychczasowych godzinach pracy przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi. Każda osoba wchodząca do budynku będzie musiała dokonać obowiązkowej dezynfekcji rąk i posiadać środki ochrony osobistej w postaci maseczki, szalika bądź chusty. Na korytarzach bardzo prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości 2 metrów.

Zaproszenie na XII Sesję RGPoniedziałek, 25 listopada 2019

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję XII Sesję  Rady Gminy Tymbark, która odbędzie się w dniu  2 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o  godz. 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Tymbarku.

 

Porządek XII Sesji Rady Gminy:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie zmian zgłoszonych do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów  z  XI Sesji Rady Gminy.
 4. Wystąpienie osób zaproszonych.
 5. Interpelacje i zapytania Radnych.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy Tymbark z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Przedstawienie opinii Komisji do projektów uchwał objętych porządkiem obrad.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tymbark.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie  wysokich wyników sportowych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko ORLIK 2012” w Tymbarku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Tymbark z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność porządku publicznego na rok 2020.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tymbark.
 14. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Tymbark w roku szkolnym 2018/2019. 
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wolne wnioski.
 17. Informacja o pismach jakie wpłynęły do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 18. Zakończenie obrad  XII Sesji Rady Gminy.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
/-/ Piotr Juszczak

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark