• » Informujemy, że od dnia 8 czerwca br. Urząd Gminy w Tymbarku przywraca pełną bezpośrednią obsługę klientów. Urząd jest czynny w dotychczasowych godzinach pracy przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi. Każda osoba wchodząca do budynku będzie musiała dokonać obowiązkowej dezynfekcji rąk i posiadać środki ochrony osobistej w postaci maseczki, szalika bądź chusty. Na korytarzach bardzo prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości 2 metrów.

Kontrola palenisk domowychPiątek, 29 listopada 2019

Urząd Gminy w Tymbarku informuje, że od grudnia rozpoczną się kontrole palenisk domowych pod kątem przestrzegania zakazu spalania odpadów i wymogów określonych w uchwale antysmogowej.

Obowiązek ten został nałożony na wszystkie gminy z terenu województwa małopolskiego przez Sejmik Województwa Małopolskiego, uchwałą Nr XXXII/452/17 z dnia 23 stycznia 2017 r. Zgodnie z zapisami uchwały aktualnie kontroli należy poddać 3% zabudowy mieszkaniowej, a w latach 2020-2023 - 5%.

Kontrole prowadzone będą przez pracowników urzędu posiadających upoważnienia wydane przez Wójta Gminy Tymbark.

Zakres kontroli obejmie przede wszystkim:

  • sprawdzenie przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej,
  • weryfikację zakazu spalania odpadów,
  • kontrole urządzenia grzewczego,
  • kontrole stosowanego paliwa.

Jednocześnie informujemy, że prowadzenie kontroli jest obowiązkiem gmin wynikającym z zapisów Programu Ochrony Powietrza, a brak przeprowadzania kontroli może skutkować nałożeniem na gminy kary w wysokości do 500 000 zł.

Podstawę prawną do prowadzenia kontroli palenisk stanowi art. 379 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, zgodnie z którym: Marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawują kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością tych organów.

Jednocześnie informujemy, iż obowiązkiem właściciela nieruchomości jest udostępnienie lokalu.

W pierwszej kolejności kontroli podlegać będą nieruchomości, których właściciele nie złożyli ankiety niezbędnej w celu stworzenia bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków. Przypominamy wszystkim, którzy nie dopełnili powyższego obowiązku o konieczności jego wypełnienia i dostarczenia formularza ankiety do siedziby urzędu lub skanem na adres e-mail urzędu:ug.tymbark@tymbark.pl

Informacje na temat ankiety dostępne są na stronie:

https://www.tymbark.pl/pl/203/5223/obowiazek-wypelnienia-ankiety.html

Jednocześnie przypominamy o podstawowych obowiązkach wynikających z uchwały antysmogowej:

  • Kotły na węgiel lub drewno (pozaklasowe), które nie spełniają żadnych norm emisyjnych muszą być wymienione do końca 2022 roku.
  • Do końca 2026 roku trzeba wymienić kotły, które posiadają klasę 3 lub klasę 4 według normy PN-EN 303-5:2012 (spełniają chociaż podstawowe wymagania emisyjne).
  • Do końca swojej żywotności mogą być użytkowanie kotły spełniające wymagania klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012, które były eksploatowane przed 1 lipca 2017 roku.
  • Uchwała zakazuje stosowania w instalacjach paliw, w których udział masowy węgla kamiennego lub węgla brunatnego o uziarnieniu 0-3 mm wynosi powyżej 15% oraz paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (drewno przed spalaniem powinno być suszone co najmniej 2 sezony co pozwala osiągnąć znacznie wyższą kaloryczność i niższą emisję zanieczyszczeń).
  • Nowo instalowane kominki muszą spełniać wymagania ekoprojektu, a od 2023 roku dopuszczone będzie używanie tylko kominków spełniających wymagania ekoprojektu lub kominków, których sprawność cieplna wynosi co najmniej 80%. Kominki, które nie spełniają wymagań w zakresie ekoprojektu lub sprawności cieplnej na poziomie co najmniej 80%, od 2023 roku muszą zostać wymienione lub wyposażone w urządzenie redukujące emisję pyłu do poziomu zgodnego z wymaganiami ekoprojektu.

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark