• » Informujemy, że od dnia 8 czerwca br. Urząd Gminy w Tymbarku przywraca pełną bezpośrednią obsługę klientów. Urząd jest czynny w dotychczasowych godzinach pracy przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi. Każda osoba wchodząca do budynku będzie musiała dokonać obowiązkowej dezynfekcji rąk i posiadać środki ochrony osobistej w postaci maseczki, szalika bądź chusty. Na korytarzach bardzo prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości 2 metrów.

Zaproszenie na XIII sesję RGWtorek, 10 grudnia 2019

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję XIII Sesję Rady Gminy Tymbark, która odbędzie się w dniu 18 grudnia 2019 r. (środa) o  godz. 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Tymbarku.

Porządek XIII Sesji Rady Gminy:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie zmian zgłoszonych do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XII Sesji Rady Gminy.
 4. Wystąpienie osób zaproszonych.
 5. Interpelacje i zapytania Radnych.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy Tymbark z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Przedstawienie opinii Komisji do projektów uchwał objętych porządkiem obrad.
 8. Uchwalenie Budżetu Gminy Tymbark na rok 2020:
 1. przedstawienie projektu budżetu gminy na rok 2020,
 2. zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie,
 3. przedstawienie opinii stałych Komisji Rady,
 4. stanowisko Wójta Gminy do zgłoszonych przez Komisje Rady Gminy wniosków,
 5. dyskusja,
 6. przeprowadzenie głosowania nad projektem uchwały budżetowej.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie warunków udzielania bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Tymbark w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Tymbark do realizacji Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2019– 2020.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Limanowskiemu na wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji zadania pn. Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 28 z drogą powiatową 1632K Kępanów – Tymbark oraz drogą gminą „Do Noku” w formie czterowlotowego ronda.
 5.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na terenie Gminy Tymbark na rok 2020.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wolne wnioski.
 8. Informacja o pismach, jakie wpłynęły do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 9. Zakończenie obrad  XIII Sesji Rady Gminy.

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark