• »

GOSPODARKA ODPADAMIWtorek, 22 2013

Wójt Gminy Tymbark uprzejmie informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Tymbark”- firmą, która od dnia 1 lipca 2013 r. odbiera odpady:

  • gromadzone selektywnie,
  • zmieszane, 

od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Tymbark jest 

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Tymbarku 
z/s Podłopień
 tel./fax 18 33 25 343
 e-mail: mpgik.tymbark@wp.pl 
czas pracy zakładu:
 poniedziałek-piatek w godz. 7.00-15.00

 Gminny punkt zbiórki odpadów problematycznych w tym odpadów:

  •  zielonych,
  • wielkogabarytowych, 
  • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
  •  niebezpiecznych 

znajduje się na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tymbarku.

 

Stawki opłat za odpady komunalne:

  • Odpady zbierane nieselektywnie – 9,00 zł od osoby za miesiąc,
  • Odpady zbierane selektywnie – 5,50 zł od osoby za miesiąc.

 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych, tj. papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z obszaru gminy: 75,74% 

 

Zasady segregacji odpadów w Gminie Tymbark - do pobrania

                                                                                                                                                                                       

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w roku 2017 - do pobrania

 

 

SPOSÓB UISZCZANIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2015 R.
 

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wnoszenia opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi za 3 miesiące kalendarzowe (kwartalnie) w terminach:

 

- za I kwartał - do 31 stycznia danego roku

- za II kwartał  - do 30 kwietnia danego roku 

- za III kwartał - do 31 lipca danego roku

- za  IV kwartał - do 31 października danego roku

 

Prosimy zatem Mieszkańców o dokonywanie płatności w natępujący sposób:
- przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego podany przez Urząd Gminy w Tymbarku
- w punkcie kasowym Banku znajdującym się w części budynku Urzędu - obok poczty

Wszelkie informacje dotyczące gospodarki śmieciowej można uzyskać pod numerem tel: 18 33 25 637, 18 33 25 638, wew. 32.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE DEKLARACJI !

 

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zobowiązani są do złożenia w siedzibie Urzędu Gminy  w Tymbarku deklaracji o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami. Deklaracja ta jest podstawą do naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. więcej

 

Kompostowanie należy uznać za najbardziej pożądany sposób unieszkodliwiania odpadów biodegradowalnych - pozwala znacznie zmniejszyć ilość odpadów trafiających na składowisko. Skorzysta na tym środowisko naturalne, a my dodatkowo uzyskamy cenny nawóz, który można wykorzystywać w ogrodzie bez ograniczeń. Dlatego wszystkich, którzy mają taką możliwość, zachęcamy do stosowania tej metody unieszkodliwiania bioodpadów. Więcej…


 

ZAŁĄCZNIKI

Głowna pozycja menu

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark