• » Informujemy, że od dnia 8 czerwca br. Urząd Gminy w Tymbarku przywraca pełną bezpośrednią obsługę klientów. Urząd jest czynny w dotychczasowych godzinach pracy przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi. Każda osoba wchodząca do budynku będzie musiała dokonać obowiązkowej dezynfekcji rąk i posiadać środki ochrony osobistej w postaci maseczki, szalika bądź chusty. Na korytarzach bardzo prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości 2 metrów.

Przebudowa boisk sportowych wraz z kompleksem rekreacyjnym przy Szkole Podstawowej w Tymbarku

 

Tytuł projektu:  Przebudowa boisk sportowych wraz z kompleksem rekreacyjnym przy Szkole Podstawowej w Tymbarku

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej,  Działanie  11.2. Odnowa obszarów wiejskich

Celem projektu jest rewitalizacja przestrzeni publicznej, która wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców

Przedmiotem projektu jest przebudowa obiektów sportowych, w tym boiska sportowego wielofunkcyjnego, boiska do koszykówki, budowa obiektów małej architektury, siłowni zewnętrznej, placu zabaw, bieżni do biegu na 60m, bieżni do skoku w dal oraz utwardzenie terenu i zagospodarowanie terenów zielenią. W ramach prac przewiduje się również utwardzenie powierzchni gruntu przy budynku szkoły które obejmuje przebudowę placu utwardzonego (wyznaczenie jezdni oraz mini ronda), budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych, budowę chodnika, odwodnienie części terenu, ukształtowanie terenu i zieleni, budowa murku żelbetowego wraz z montażem poręczy z pochwytem dla niepełnosprawnych. Ponadto projekt przewiduje realizację działań informacyjno – promocyjnych oraz przeprowadzenie warsztatów i działań edukacyjnych dla mieszkańców w celu zachowania ścisłej współpracy ze społecznością i mając na celu utrzymania trwałości projektu i ewaluacji przeprowadzonych działań.

 

Całkowita wartość projektu           -           1 058 843,39 PLN w tym: 

  • współfinansowanie z Unii Europejskiej  -           687 448,68 PLN
  • współfinansowanie z budżetu Państwa    -           105 761,34 PLN
  • wkład własny Gminy Tymbark                 -           265 633,37 PLN

Okres realizacji projektu: rok 2018

Głowna pozycja menu

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark