Konsultacje Programu Gospodarki Niskoemisyjnej

Wójt Gminy Tymbark

podaje do publicznej wiadomości informację
o możliwości zapoznania się z projektem „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tymbark”


Opiniowane dokumenty jest wyłożony do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy w Tymbarku, pok. 16, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu 7:30 – 15:30. Dokument te zostały również podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy w Tymbarku http://www.tymbark.pl/


Osoby zainteresowane mają możliwość zapoznania się z projektem opiniowanego  dokumentu oraz składania uwag i wniosków. Uwagi i wnioski można składać w terminie
od dnia 07.02.2017 r. w jednej z następujących form:

  • osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Tymbarku,
  • pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy, 34-650 Tymbark 49   
  • w trakcie otwartych konsultacji społecznych, które odbędą się w dniu 7 lutego 2017r. w Urzędzie Gminy Tymbark, w godzinach od 14:00 -15:00, sala konferencyjna.


Zachęcamy do czynnego udziału mieszkańców w planowanym spotkaniu. Celem konsultacji jest przede wszystkim zasięgnięcie opinii mieszkańców, którzy stanowią głos doradczy w tym projekcie. Zgłoszone uwagi będą mieć wpływ na dalszy kierunek działań w opracowywanym Planie gospodarki niskoemisyjnej.

Wójt Gminy Tymbark

31.01.2017r.