Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko