Tytuł projektu: Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Tymbarku


Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś 4 Regionalna polityka energetyczna  Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowy Poddziałanie 4.3.2 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - SPR


Całkowita wartość zadania wynosi: 731 867,90 PLN, wkład Funduszy Europejskich: 432 038,45 PLN


Okres realizacji projektu: rok 2017


Celem projektu jest zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynku publicznym, co przełoży się bezpośrednio na redukcję emisji CO2 do atmosfery, obniżenie kosztów zużycia energii, a tym samym ograniczenie kosztów użytkowania tego obiektu.


Planowane efekty rzeczowe projektu:

- termomodernizacja budynku w tym: ocieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropu nad najwyższą kondygnacją, wymiana okien starszego typu, wymiana drzwi zewnętrznych,

- modernizacja instalacji centralnego ogrzewania,

- modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej,

- wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 10kW


Planowany efekt ekologiczny projektu:

- ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 1245.22 GJ/rok

- ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 9,5  [MWh/rok]

- szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 73,06 tony równoważnika CO2/rok

- zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (Cl 32) – 408984,19 kWh/rok

- zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu – 1279,42 GJ/rok