Tytuł projektu:  Przebudowa boisk sportowych wraz z kompleksem rekreacyjnym przy Szkole Podstawowej w Tymbarku

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej,  Działanie  11.2. Odnowa obszarów wiejskich


Celem projektu jest rewitalizacja przestrzeni publicznej, która wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców


Przedmiotem projektu jest przebudowa obiektów sportowych, w tym boiska sportowego wielofunkcyjnego, boiska do koszykówki, budowa obiektów małej architektury, siłowni zewnętrznej, placu zabaw, bieżni do biegu na 60m, bieżni do skoku w dal oraz utwardzenie terenu i zagospodarowanie terenów zielenią. W ramach prac przewiduje się również utwardzenie powierzchni gruntu przy budynku szkoły które obejmuje przebudowę placu utwardzonego (wyznaczenie jezdni oraz mini ronda), budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych, budowę chodnika, odwodnienie części terenu, ukształtowanie terenu i zieleni, budowa murku żelbetowego wraz z montażem poręczy z pochwytem dla niepełnosprawnych. Ponadto projekt przewiduje realizację działań informacyjno – promocyjnych oraz przeprowadzenie warsztatów i działań edukacyjnych dla mieszkańców w celu zachowania ścisłej współpracy ze społecznością i mając na celu utrzymania trwałości projektu i ewaluacji przeprowadzonych działań.


Całkowita wartość projektu1 058 843,39 PLN w tym: 

  • współfinansowanie z Unii Europejskiej - 687 448,68 PLN
  • współfinansowanie z budżetu Państwa - 105 761,34 PLN
  • wkład własny Gminy Tymbark - 265 633,37 PLN


Okres realizacji projektu: rok 2018