Tytuł projektu: Wdrożenie e-usług publicznych w Gminie Tymbark  

Regionalny Program  Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 2 Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja


Całkowita wartość zadania: 350 427,00  PLN, wkład Funduszy Europejskich: 262 820,25 PLN


Cel projektu: usprawnienie realizacji spraw o charakterze publicznym poprzez zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informatycznych oraz komunikacyjno-informacyjnych w zakresie realizacji zadań publicznych na terenie Gminy Tymbark.


Zakres projektu:

- uruchomienie systemu komunikacji mobilnej ( w tym usług konsultacyjnych),

- uruchomienie e-usług finansowych,

- wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów,

Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu poziomu realizowanych usług publicznych w Urzędzie Gminy Tymbark. Informatyzacja Urzędu zapewni znaczny wzrost wydajności i efektywności pracy urzędników oraz będzie stanowiła wsparcie rozwoju społeczeństwa cyfrowego.