Tytuł projektu: Wymiana kotłów na wykorzystujące paliwa gazowe w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Tymbark

Regionalny Program  Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - spr


Całkowita wartość zadania: 704 847,00  PLN, wkład Funduszy Europejskich: 694 303,23 PLN


Termin realizacji: 2017-2018


Cel projektu: obniżenie niskiej emisji generowanej przez budynki mieszkalne na terenie Gminy Tymbark


Termin realizacji: 2017- 2018


Zakres projektu: wymian 50 sztuk kotłów grzewczych opalanych węglem na wykorzystujące paliwa gazowe w budynkach jednorodzinnych na kotły piątej generacji spełniające wymogi ekoprojektu , prace przystosowawcze instalacji wewnętrznej, działania na rzecz podniesienia świadomości ekologicznej mieszańców.

Realizacja projektu przyczyni się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w tym CO2, pyłów PM10 i PM 2,5 oraz benzo(a)pirenu.