Tytuł projektu: Wymiana kotłów na wykorzystujące paliwa gazowe w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Tymbark

Regionalny Program  Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - spr


Całkowita wartość zadania: 700 763,98  PLN.

Dofinansowanie z UE: 690 230,19 PLN.

Wkład własny: 10 533,79 PLN.


Termin realizacji: 2017-2020


Cel projektu: obniżenie niskiej emisji generowanej przez budynki mieszkalne na terenie Gminy Tymbark


Zakres projektu: wymian 50 sztuk kotłów grzewczych opalanych węglem na wykorzystujące paliwa gazowe w budynkach jednorodzinnych na kotły piątej generacji spełniające wymogi ekoprojektu , prace przystosowawcze instalacji wewnętrznej, działania na rzecz podniesienia świadomości ekologicznej mieszańców.

Realizacja projektu przyczyni się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w tym CO2, pyłów PM10 i PM 2,5 oraz benzo(a)pirenu.