Zarządzenie Nr SG.0050.12.2022

Wójta Gminy Tymbark

z dnia31 stycznia 2022 roku


w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tymbark


Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art.154 ust.1 pkt 1, w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1

Ustalam terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023
do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Tymbark, zgodnie
z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.


§ 2

Ustalam terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023
do klas publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Tymbark, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.


§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi przedszkola oraz dyrektorom szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tymbark.


§ 4

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Tymbarku, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicach ogłoszeń szkół podstawowych i przedszkola prowadzonych przez Gminę Tymbark


§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Więcej informacji w załączonych dokumentach.